Termeni și condiții

Te rugăm să citești cu atenție termenii și condițiile de utilizare înainte de a folosi sau obține orice materiale, informații, produse sau servicii prin acest site.

Acest document este un CONTRACT între tine (persoană fizica sau juridică) și compania prestatoare de servicii informatice  S. C. Cesinova Net S.R.L (compania, noi, prestator) prin intermediul site-ului Facturone.ro.

Prin crearea unui cont sau/și prin folosirea acestor servicii oferite, certifici că ai citit acest CONTRACT, l-ai înțeles și ai fost de acord să respecți clauzele și condițiile stipulate în cadrul acestuia. La crearea unui cont, trebuie să bifezi că ești de acord cu acești termeni și cu aceste condiții.

În conformitate cu legislația în vigoare, această bifă poate înlocui semnătura electronică. De asemenea, la achitarea facturii proforme emise de către prestator, certifici că ești de acord cu acești termeni și cu aceste condiții.

Între Părțile:

Cesinova Net S.R.L.: persoană juridică română, cu sediul social în Stațiunea Climaterică Sâmbăta, nr. 510, cod poștal 507267, jud. Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 8/2989/2017, având codul unic de înregistrare 38431698, denumită în continuare „Prestator”

și

persoana juridică sau fizică cu datele de identificare stocate în contul din Facturone.ro, denumită în continuare „Client”.

Termenii folosiți

Pe parcursul acestui Contract, termenii definiți mai jos se vor interpreta după cum urmează:

 • prestator – Cesinova Net S.R.L, persoana juridică specializată în prestarea de servicii software/informatice de înaltă calitate
 • serviciu – orice serviciu/produs software furnizat de către Prestator (program de facturare, gestiune de stocuri, contabilitate primară oferită prin intermediu site-ului Facturone.ro, aplicații speciale pentru dispozitivele mobile (telefoane, tablete etc.)
 • client – persoana juridică sau fizică care folosește serviciile oferite.

Principii de interpretare

Cuvintele folosite în cadrul contractual curent (Termeni și Condiții, Contract, eventualele acte adiționale și Anexe) în forma de singular vor include și pluralul, iar cuvintele folosite în forma de plural vor include și singularul. De asemenea, utilizarea unui termen la un gen va include și celălalt gen.

Cuvintele care denotă persoane și adresări la persoana a doua, vor include persoane fizice, persoane juridice, corporații, asociații precum și orice altă formă de asociere juridică și comercială.

Termenii „includ” și „inclusiv” au semnificația de enumerare, nu de limitare și nu vor fi interpretați restrictiv. Orice referință la „anexa” sau „act adițional” este efectuată în conformitate cu o anexă sau act adițional al contractului de adeziune.

Utilizarea site-ului Facturone.ro

Ești responsabil pentru păstrarea securității și confidențialității informațiilor de acces pe acest site (parole și nume de utilizator, precum și orice alte modalități de autentificare și accesare a serviciilor Facturone.ro). Dacă ai înstrăinat sau ți-au fost sustrase prin orice modalitate datele de acces la contul tău, vei fi răspunzător de utilizarea acestora, indiferent dacă aceasta se face cu sau fără voia ta. Ești de acord să fii responsabil pentru toate activitățiile desfășurate pe acest site.

Serviciul poate fi folosit doar pentru emiterea de facturi sau alte tipuri de documente în condițiile legii. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru facturile sau documentele emise sau tipărite de tine folosind acest serviciu.

Serviciul nu poate fi folosit pentru emiterea de facturi pentru activități care ar însemna o încălcare a legii.

Dacă se constata că ai folosit acest serviciu pentru activități care contravin legilor în vigoare, îți vom restricționa accesul.

Din momentul creării unui cont pe Facturone.ro vei beneficia de o perioadă de gratuitate de 30 de zile în care vei putea folosi serviciul fără restricții. După această perioadă, poți opta pentru unul din conturile plătite conform grilei de prețuri.

 

RESPONSABILITATEA prestatorului pentru buna funcționare a site-ului precum și pentru realizarea posibilității de a furniza o gamă largă de servicii:

 • prin utilizarea site-ului și a serviciilor sale înțelegi că prestatorul nu răspunde de momentele de nefuncționare sau de funcționarea defectuoasă a sistemelor terților prin intermediul cărora se realizează serviciile ce necesită apelarea la aceștia și nici de alterarea, pierderea sau netransmiterea informațiilor transmise prin intermediul acestora;
 • deoarece identificarea utilizatorilor de internet nu este posibilă, prestatorul nu are obligația legală de a verifica informațiile salvate sau furnizate pe site-ul Facturone.ro de către utilizatorii acestuia și nu poate fi tras la răspundere pentru pagubele directe sau indirecte cauzate de aceste informații

Ai luat la cunostiință și ești acord cu faptul că ești singurul responsabil pentru conținutul informațiilor salvate și furnizate prin intermediul site-ului nostru!

Declari în mod expres că înțelegi și că ești de acord cu următoarele:

 • utilizarea serviciilor site-ului prestatorului se face pe propria răspundere;
 • serviciile prestatorul sunt furnizate „așa cum sunt/ca atare”.

Prestatorul nu oferă nicio garanție că:

 • serviciile vor corespunde tuturor cerințelor tale;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • orice eroare de program va fi corectată.

În nicio circumstanță, prestatorul nu poate fi făcut responsabil pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din orice fel de folosire sau de gradul de performanță al serviciului sau site-ului Facturone.ro

Linkuri

Site-ul Facturone.ro sau documentele generate folosind site-ul Facturone.ro pot conține link-uri adăugate de terțe persoane pentru care nu ne asumăm nicio responsabilitate și cu care nu putem fi asociați în niciun mod.

Publicitate

Prestatorul nu derulează campanii de publicitate pe site-ul Facturone.ro.

Promoții

Putem derula promoții în orice secțiune a site-ului Facturone.ro.

Campaniile și promoțiile derulate de prestator nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor/promoțiilor pot fi schimbate oricând, fără a necesita un anunț prealabil.

Durata și încetarea contractului

Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată începând de la data plasării comenzii sau data creării contului, obligațiile părților intră în vigoare de la această dată, până în ziua în care expiră valabilitatea planului ales.

Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament lunar ales, clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plății. Orice erori survenite la comanda făcută de client pot fi corectate până în momentul confirmării plății de către prestator printr-un email trimis către suport, folosind formularele de contact.

În cazul în care clientul dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil; schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea plății diferenței, în cazul upgrade-ului unui pachet; iar în cazul downgrade-ului unui pachet, intră în vigoare după ce expiră perioada pentru care clientul a plătit deja și efectuează o nouă plată, pentru un pachet mai mic sau cel gratuit.

Prestatorul oferă oricărui client posibilitatea de a testa gratuit programul Facturone.ro pe o perioadă de 30 de zile. După expirarea acestei perioade, clientul poate să opteze pentru un abonament lunar.

Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • părțile convin de comun acord încetarea contractului;
 • neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una dintre părți;
 • decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibe loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
 • în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia dintre contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către cealaltă, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

Forță majoră

Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.
Partea care invoca forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, niciuna dintre părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, însă au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile de până la această dată.

Legea guvernantă

Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru, în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul prestatorului..

Dispoziții finale

Părțile declară ca au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

Prezentul contract poate fi modificat prin acordul părților sau prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.
Orice notificare către prestator trebuie trimisă electronic la adresa de email găsită în formularul de ajutor.

Documentele „Termeni și condiții”, „Contract”, „Acte adiționale și anexe” alcătuiesc întregul cadru contractual și înlocuiesc orice înțelegere, promisiune, ofertă, contract, garanție, scrisă sau orală anterioară, dacă nu este menționat altfel în mod expres.

* Folosim platforma Facebook Messenger pentru suportul prin mesaje chat.
* Dacă dorești să intri în discuție cu noi privat ne poți trimite un email, folosim un sistem criptat pentru gestionarea email-urilor și le vom șterge imediat după rezolvarea problemei.